Gert Nilsson    28 okt. : 07:01
 Inget    Blandat

Vinterväghållning

Vintern är på väg och då är det risk för snö och is.

Följande riktlinjer gäller för vinterväghållningen:

Avsikten är att tillgodose snöröjningen på billigaste sätt, utan att äventyra säkerhet eller bekvämlighet.

Nivå I mindre än 10 cm snö.
Ingen snöröjning. Alla personbilar kan ta sig fram med normala däck.
Kristianstads kommun har också fastlagt samma gräns för snöröjning.

Nivå II över 10 cm snö.
Plogning av samtliga huvudvägar.

Nivå III Över 15 cm snö.
Plogning och sandning av alla vägar.

Nivå IV Is-halka vid töväder.
Sandning av samtliga huvudvägar.

Synpunkter kan framföras till ordföranden eddie.wettemark@gmail.com

Det är enbart ordföranden eller dess ställföreträdare som kallar snöröjaren.


utskriftsvänligDen här nyhetsartikeln är från Ålfiskarens Samfällighetsförening
http://alfiskaren.gnol.se/news/view/item?news_id=28&news_title=Riktlinjer%20f%C3%B6r%20vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning&news_sef=&news_body=Vintern%20%C3%A4r%20p%C3%A5%20v%C3%A4g%20och%20d%C3%A5%20%C3%A4r%20det%20risk%20f%C3%B6r%20sn%C3%B6%20och%20is.%0D%0A%0D%0AF%C3%B6ljande%20riktlinjer%20g%C3%A4ller%20f%C3%B6r%20vinterv%C3%A4gh%C3%A5llningen%3A%0D%0A%0D%0AAvsikten%20%C3%A4r%20att%20tillgodose%20sn%C3%B6r%C3%B6jningen%20p%C3%A5%20billigaste%20s%C3%A4tt%2C%20utan%20att%20%C3%A4ventyra%20s%C3%A4kerhet%20eller%20bekv%C3%A4mlighet.%0D%0A%0D%0ANiv%C3%A5%20I%20mindre%20%C3%A4n%2010%20cm%20sn%C3%B6.%0D%0AIngen%20sn%C3%B6r%C3%B6jning.%20Alla%20personbilar%20kan%20ta%20sig%20fram%20med%20normala%20d%C3%A4ck.%0D%0AKristianstads%20kommun%20har%20ocks%C3%A5%20fastlagt%20samma%20gr%C3%A4ns%20f%C3%B6r%20sn%C3%B6r%C3%B6jning.%0D%0A%0D%0ANiv%C3%A5%20II%20%C3%B6ver%2010%20cm%20sn%C3%B6.%0D%0APlogning%20av%20samtliga%20huvudv%C3%A4gar.%0D%0A%0D%0ANiv%C3%A5%20III%20%C3%96ver%2015%20cm%20sn%C3%B6.%0D%0APlogning%20och%20sandning%20av%20alla%20v%C3%A4gar.%0D%0A%0D%0ANiv%C3%A5%20IV%20Is-halka%20vid%20t%C3%B6v%C3%A4der.%0D%0ASandning%20av%20samtliga%20huvudv%C3%A4gar.%0D%0A%0D%0ASynpunkter%20kan%20framf%C3%B6ras%20till%20ordf%C3%B6randen%20eddie.wettemark%40gmail.com%0D%0A%0D%0ADet%20%C3%A4r%20enbart%20ordf%C3%B6randen%20eller%20dess%20st%C3%A4llf%C3%B6retr%C3%A4dare%20som%20kallar%20sn%C3%B6r%C3%B6jaren.%20%0D%0A&news_extended=&news_meta_keywords=&news_meta_description=&news_meta_robots=&news_datestamp=1477638092&news_modified=0&news_author=1&news_category=1&news_allow_comments=1&news_start=0&news_end=0&news_class=0&news_render_type=0&news_comment_total=0&news_summary=Vinterv%C3%A4gh%C3%A5llning&news_thumbnail=&news_sticky=0&news_template&user_id=1&user_name=Gert%20Nilsson&user_customtitle=Gert%20Nilsson&user_image=&category_id=1&category_name=Blandat&category_sef=&category_icon=icon26.png